Top Japanspitz Zwinger 2014, 2015, 2016, 2017 - Top Japanspitz 2014: Platz 2 bis 6, 2015: Platz 1 bis 4, 2016: Platz 1 bis 3, 2017: Platz 1, 2, 4, 5, 6 - TOP SPITZ 2017 Platz 1 und 2
Galerie - Ariella from the little Snowmens

Bild "Ariella:1.jpg"
    
Bild "Ariella:2.jpg"     Bild "Ariella:3.jpg"

Showerfolge - Ariella from the little Snowmens
  108 Ausstellungen    Titel:  
Jugendklasse  3x V1    Auslesezucht  
  1x V2    Auslesegruppe  
  1x SG1    Bundes-Jugendsieger 2008  
  2x SG2    Österr. Bundessieger 2009  
  1x SG3    Deutscher Bundessieger 2009  
Zwischenklasse  1x V1    Schönster Spitz Dresden 2009  
Offene Klasse  16x V1    Top Japanspitz 2009  
Championklasse  41x V1    Top Spitz 2009 Platz 3  
  1x V2    Deu.-Ch.-VDH  
Ehrenklasse  1x Platz 1    Deu.-Ch.-VfDsp.  
Vet.-Klasse  35x Platz 1    Internationaler Schönheitschampion  
  2x V1    Europasieger 2010  
  3x V2    German Winner 2014  
      Bundessieger 2014  
      Dänischer Champion  
  20x BOB    Österreichischer Champion
  15x BOS    GVW 2015 (German Vet.Winner)  
  1x BIM    Deu.Vet.Champion VDH  
      Deu.Vet.Champion VfDsp.  
     Österreichischer Veteranen Champion
      Europasiegerin 2015
      German Winner 2016
      Vereins-Veteranensieger 2016, Bundes-Vet.sieger 2016
      Herbst-Veteranensieger 2015, 2016
      VDH Jahressieger 2016
      ALPEN-VETERANENSIEGER 2017
      Europa-Veteranensieger 2017
      BS Vet-Sieger 2017
      Alpen-Vet.Sieger 2018
      Vet. Europasiegerin 2018  
      German Vet. Winner 2018  


nach oben